ผลงานวิจัย 2553

ปีที่เผยแพร่ 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551

# หัวข้อ นักวิจัย ประเภท/หมวดหมู่งานวิจัย ปีที่เผยแพร่
1 การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธีในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ, บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, ศริยา บิลแสละ, อารีลักษณ์ พูลทรัพย์ ยาเสพติด 2553
2 การศึกษาพัฒนาต้นแบบการบริหารรัฐกิจและการปกครองแบบพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวิธีการทดสอบกับภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, ศศิวรรณ จริงจิตร, ดวงยิหวา อุตรสินธุ์, อสมา มังกรชัย, ฮาฟิส สาและ, นัจมีย์ หมัดหมาน, สุทธิศักดิ์ ดือเระ, รอมฎอน ปันจอร์ การเมือง, การปกครอง, การกระจายอำนาจ 2553
3 ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ : ศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองปัตตานี ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ การเมือง, การปกครอง, การกระจายอำนาจ 2553
4 ทัศนคติและความมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี การเมือง, การปกครอง, การกระจายอำนาจ 2553
5 ขีดความสามารถของสื่อและการนำเสนอข่าวออนไลน์ในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนใต้ ฐิติมา เทพญา การสื่อสารเพื่อสันติภาพ 2553
6 สถานภาพ บทบาท และศักยภาพของสื่อพื้นบ้านในฐานะสื่อทางเลือกเพื่อการพัฒนาสังคมภาคใต้ จารียา อรรถอนุชิต การสื่อสารเพื่อสันติภาพ 2553
7 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า/ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองกำลังตำรวจ (ศปก.ตร.สน./ศชต.และกกล.ตำรวจ) ปีพ.ศ. 2553 (รอบ12เดือน) ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, สมฤดี สงวนแก้ว, อสมา มังกรชัย, สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์, เชาวเลิศ ล้อมลิ้ม, ดวงฤดี มหัทธนาภรณ์ การประเมินผล, กระบวนการยุติธรรม 2553
8 การการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, ศริยา บิลแสละ, วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย ยาเสพติด 2553
9 ทักษะชีวิต "เยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ อุไร แวมามะ, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ยาเสพติด 2553
10 การพัฒนาศักยภาพเยาวชนเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด กลุ่ม Peace Southern Thailand มอ. ปัตตานี ยาเสพติด 2553
11 การสำรวจข้อมูลผู้ผ่านการบำบัดรักษาฯ โครงการ "ญาลันนันบารู" (ทางสายใหม่) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2553 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, สุภาภรณ์ พนัสนาชี ยาเสพติด 2553
12 การสำรวจทัศนคติประชาชนจังหวัดชายแดนใต้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและกระบวนการยุติธรรมและการได้รับความเป็นธรรม ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, อารีลักษณ์ พูลทรัพย์ ยาเสพติด, กระบวนการยุติธรรม 2553
13 การวิจัยโครงสร้างเศรษฐกิจและเศรษฐกิจชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ อารีลักษณ์ พูลทรัพย์, สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ เศรษฐกิจ 2553
14 สถานภาพการฝึกอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานใน 3 จังหวัด ชายแดนใต้และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา เกิดศิริ เจริญวิศาล เศรษฐกิจ 2553
15 การดำเนินงานเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ, คณาจารย์คณะวิทยาการสื่อสาร มอ. ปัตตานี ยาเสพติด 2553
16 โครงการประชุมสัมมนาด้านเสริมสร้างความสมานฉันท์ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ กระบวนการสันติภาพ 2553
17 การสำรวจและจัดทำแผนผังองค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชนที่ทำงานในภาคใต้ มูฮำหมัดอายุบ ปาทาน ประชาสังคม 2553