ผลงานวิจัย 2558

ปีที่เผยแพร่ 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551

# หัวข้อ นักวิจัย ประเภท/หมวดหมู่งานวิจัย ปีที่เผยแพร่
1 การพัฒนาฐานข้อมูลความขัดแย้งและการวิเคราะห์โมเดลความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้: การศึกษาช่วงปี 2547-2557 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, แอนเดอร์ส เองวอลล์, สุวรา แก้วนุ้ย สถานการณ์ความไม่สงบ, กระบวนการสันติภาพ 2558
2 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบและกระบวนการสันติภาพ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, สุวรา แก้วนุ้ย สถานการณ์ความไม่สงบ, กระบวนการสันติภาพ 2558
3 การสำรวจแนวโน้มทัศนคติของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ ความยุติธรรม ปัญหาสังคม และการสร้างสันติภาพ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, ไพซอล ดาโอ๊ะ, สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง, สุวรา แก้วนุ้ย สถานการณ์ความไม่สงบ, กระบวนการสันติภาพ 2558