สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: เดือนมกราคม 2547 - เดือนเมษายน 2565
Deep South Watch Database: JANUARY 2004 - APRIL 2022

เหตุการณ์

21,508

เสียชีวิต

7,356

บาดเจ็บ

13,651