สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: มกราคม 2547 - มกราคม 2564
Deep South Watch Database: January 2004 - January 2021

เหตุการณ์

20,887

เสียชีวิต

7,215

บาดเจ็บ

13,415