สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: เดือนมกราคม 2547 - เดือนพฤษภาคม 2565
Deep South Watch Database: JANUARY 2004 - MAY 2022

เหตุการณ์

21,528

เสียชีวิต

7,361

บาดเจ็บ

13,661