สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: มกราคม 2547 - กรกฎาคม 2563
Deep South Watch Database: January 2004 - July 2020

เหตุการณ์

20,663

เสียชีวิต

7,152

บาดเจ็บ

13,340