สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: เดือนมกราคม 2547 - เดือนธันวาคม 2565
Deep South Watch Database: JANUARY 2004 - DECEMBER 2022

เหตุการณ์

21,815

เสียชีวิต

7,431

บาดเจ็บ

13,811