สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: มกราคม 2547 - มีนาคม 2564
Deep South Watch Database: January 2004 - MARCH 2021

เหตุการณ์

20,971

เสียชีวิต

7,233

บาดเจ็บ

13,441