สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: มกราคม 2547 - กันยายน 2563
Deep South Watch Database: January 2004 - September 2020

Incidents

20,663

Dead

7,152

Injured

13,340