สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: เดือนมกราคม 2547 - เดือนพฤศจิกายน 2564
Deep South Watch Database: JANUARY 2004 - NOVEMBER 2021

Incidents

20,847

Dead

7,201

Injured

13,394