สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: มกราคม 2547 - พฤศจิกายน 2563
Deep South Watch Database: January 2004 - November 2020

Incidents

20,797

Dead

7,192

Injured

13,388