สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: เดือนมกราคม 2547 - เดือนตุลาคม 2565
Deep South Watch Database: JANUARY 2004 - OCTOBER 2022

Incidents

20,847

Dead

7,201

Injured

13,394