สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: เดือนมกราคม 2547 - เดือนมกราคม 2567
Deep South Watch Database: JANUARY 2004 - JANUARY 2024

Incidents

20,847

Dead

7,201

Injured

13,394