สถิติสะสมเหตุการณ์ชายแดนใต้
Summary of Incidents in Southern Thailand

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้: มกราคม 2547 - เดือนพฤษภาคม 2564
Deep South Watch Database: January 2004 - MAY 2021

Incidents

20,847

Dead

7,201

Injured

13,394