News

W
Thu, 02/18/2021 - 10:17
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ
IPS – CSCD
Thu, 02/11/2021 - 14:27
สถาบันสันติศึกษา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2564 จัดการเรียนการสอนแบบ Module โดยคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งและสันติศึกษา
C-19
Fri, 01/29/2021 - 16:22
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมห้องเรียนสันติภาพ เส
AJ.Sri
Mon, 01/18/2021 - 16:21
วันที่ 15 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได
กระเบนราหู
Mon, 12/07/2020 - 11:31
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา: เรียนรู้ความห
UNODC
Wed, 11/18/2020 - 11:41
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี Mrs.Gita Sabharwar, UN Resident Coordinator พร้อมคณะ​จาก​ T
Swiss
Thu, 11/12/2020 - 11:06
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563​ ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี H.E. Mrs.
ปชต. ตุรกี
Tue, 11/03/2020 - 10:13
วงเสวนาวิชาการ(ออนไลน์)ว่าด้วยเรื่อง “อิสลาม การเมือง และประชาธิปไตย: ประสบการณ์และข้อท้าทายจากการเมืองตุรกี” ผ่านทางแฟนเพจ ศูนย์ศึกษาตุรกี Turkish Studies Cent