ผลงานวิจัย

ปีที่เผยแพร่ 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551

# หัวข้อ นักวิจัย ประเภท/หมวดหมู่งานวิจัย ปีที่เผยแพร่
1 การพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน จังหวัดนราธิวาสสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ อิมรอน ซาเหาะ, ยาสมิน ซัตตาร์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม, Fundamental Fund ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565
2 การพัฒนาองค์ความรู้และตัวแบบนโยบายบูรณาการด้านเศรษฐกิจสังคม การศึกษา สันติภาพและยุติธรรมเพื่อสร้างสมานฉันท์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, Fundamental Fund ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565
3 บูรณาการความรู้และพัฒนาระบบข้อมูลนโยบายเศรษฐกิจสังคมและเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างสมานฉันท์และการพัฒนาที่ยั่งยืน ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, Fundamental Fund ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565
4 การสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อนโยบายการแก้ปัญหาและพัฒนาในจังหวัดชายแดนใต้และการสำรวจความเห็นผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กุสุมา กูใหญ่, ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, Fundamental Fund ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565
5 การพัฒนาองค์ความรู้บนฐานกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์, ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, Fundamental Fund ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565
6 แนวคิดและตัวแบบนโยบายเพื่อการสื่อสารกระบวนการยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กุสุมา กูใหญ่, สุทธิศักดิ์ ดือเระ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, Fundamental Fund ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565
7 การศึกษากระบวนการการจัดทำงบประมาณบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ และบทบาทรัฐสภาในกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน ฟารีดา ปันจอร์, รอมฎอน ปันจอร์ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, Fundamental Fund ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565
8 การพัฒนาตัวแบบนโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ผ่านกรณีศึกษาชุมชนในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี อิมรอน ซาเหาะ, ยาสมิน ซัตตาร์ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, Fundamental Fund ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565
9 Masculinity, Nationalism and Military Service in a Conflict Zone: Surveys in Southern Thailand เอริค มิลานเดอร์, ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช, แอนเดอร์ส เองวอลล์ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2565
10 Praxis of Peace Conducive to Peaceful Co-existance in Southern Thailand ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช, แอนเดอร์ส เองวอลล์ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2565
11 การสื่อสารกระบวนการยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กุสุมา กูใหญ่, สุทธิศักดิ์ ดือเระ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2565
12 การแปรเปลี่ยนจากการใช้ความรุนแรงสู่การใช้แนวทาง ทางการเมืองของกลุ่มผู้เห็นต่างในพื้นที่ชายแดนใต้ อิมรอน ซาเหาะ, ยาสมิน ซัตตาร์ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2565
13 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กุสุมา กูใหญ่, สมัชชา นิลปัทม์ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2565
14 การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางสันติสุขเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน กุสุมา กูใหญ่ แผนโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2565