ผลงานวิจัย

ปีที่เผยแพร่ 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551

# หัวข้อ นักวิจัย ประเภท/หมวดหมู่งานวิจัย ปีที่เผยแพร่
1 ผู้หญิงมลายูมุสลิมรุ่นใหม่กับการแสวงหาบทบาทในพื้นที่ทางการท่ามกลางความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้ : อัตลักษณ์ ที่ทาง และการขับเคลื่อน ยาสมิน ซัตตาร์, อิมรอน ซาเหาะ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2563
2 การกำกับดูแลและการสร้างโอกาสที่เป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยก บัวพันธ์ พรหมพักพิง, เดวิด พ็อทเถอะบอม, ยาสมิน ซัตตาร์, ฮาฟิส สาและ, ฟารีดา ปันจอร์, อิมรอน ซาเหาะ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2563
3 พื้นที่ทางการเมืองของเยาวชนกับการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว, ฟารีดา ปันจอร์ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2563
4 พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ อิมรอน ซาเหาะ, ยาสมิน ซัตตาร์ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2563
5 การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่นาไปสู่การสร้างความเข้าใจ แนวทางสันติสุข การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง และความมั่นคง อย่างยั่งยืน กุสุมา กูใหญ่ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563
6 โครงการการสื่อสารสาธารณะเพื่อแปรเปลี่ยนความขัดแย้งในกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ กุสุมา กูใหญ่, ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา, จารียา อรรถอนุชิต, ปวิชญา ชนะการณ์ การสื่อสารเพื่อสันติภาพ 2563
7 การศึกษาความสัมพันธ์ของการเกิดเหตุความรุนแรงที่ส่งผลต่อสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สุวรา แก้วนุ้ย กระบวนการสันติภาพ 2563
8 การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ในกระบวนการสร้างสันติภาพ : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ฟารีดา ปันจอร์, สุวรา แก้วนุ้ย สันติภาพศึกษา 2563
9 การเสริมสร้างแนวทางสมานฉันท์เพื่อการพัฒนาชายแดนใต้อย่างยืน ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563