ผลงานวิจัย

ปีที่เผยแพร่ 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551

# หัวข้อ นักวิจัย ประเภท/หมวดหมู่งานวิจัย ปีที่เผยแพร่
1 การสื่อสารกระบวนการยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กุสุมา กูใหญ่, สุทธิศักดิ์ ดือเระ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2565
2 การแปรเปลี่ยนจากการใช้ความรุนแรงสู่การใช้แนวทาง ทางการเมืองของกลุ่มผู้เห็นต่างในพื้นที่ชายแดนใต้ อิมรอน ซาเหาะ, ยาสมิน ซัตตาร์ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2565
3 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กุสุมา กูใหญ่, สมัชชา นิลปัทม์ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2565
4 การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางสันติสุขเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน กุสุมา กูใหญ่ แผนโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2565