Fundamental Fund ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สันติภาพปฐมวัย
Sat, 2022-02-19 - 15:58
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อ.เบตง จ.ยะลา โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบนโยบายกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และต้นแบบนโยบายบูรณาการด
FF 64
Fri, 2021-05-21 - 15:42
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นักวิจัยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการวิจัย โครงการวิจัยที่ได้รับทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ทุนงานวิจัยพื้นฐาน
FF 64
Fri, 2021-01-29 - 16:10
26 มกราคม 2564 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการ​วิจัย​ เรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้และตัวแบบนโยบายบูรณาการด้านเศรษฐกิจสังคม การศึกษา สันติภาพและยุติธรรมเพื่อสร้างสมานฉันท์และการพัฒนาที่ยั่