ผลงานตีพิมพ์

Aj.koo
Fri, 2024-04-05 - 10:09
จินตธรรม: บทบาทของการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ และสื่อเพื่อสันติภาพในชายแดนใต้  
ips cscd
Fri, 2024-04-05 - 09:48
พื้นที่แห่งการเรียนรู้...พื้นที่ของสันติภาพ ️ ** รายงานประจำปี 2564-2565 สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ** พบกับเรื่องราวการทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสันติศึกษา ผ่านกิจกรรม โครงการ และงานวิจัยมากมาย ** อ่านฉบับเต็มออนไลน์ได้ที่:**https://link.psu.th/5Eyjd
Imron
Wed, 2024-02-07 - 21:47
ชายแดนใต้/ปาตานีกับการเลือกตั้ง 2566: อัตลักษณ์ เงินตรา และการเปลี่ยนผ่าน?
Aj.Fa
Wed, 2024-02-07 - 15:22
ทัศนะต่อการพูดคุยสันติภาพของชาวมลายูมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้: ผลสำรวจจากโครงการ Peace Survey
Aj.Sri
Tue, 2023-03-28 - 14:19
การสร้างสันติภาพในภาพพจน์เหมารวมอัตลักษณ์มลายู และความห่างทางสังคมของคนรุ่นใหม่ในปัตตานี
Imron-Yasmin
Tue, 2023-01-03 - 11:04
การแปรเปลี่ยนจากการใช้ความรุนแรงสู่วิถีทางการเมืองของอดีตกองกำลังแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานีกับความท้าทายของการต่อสู้ในระบบประชาธิปไตยของประเทศไทย
Aj.Sri Aj.To
Tue, 2023-01-03 - 10:42
  การเพ่งพินิจ การแสดงด้วยภาพและการสร้างความรู้: พัฒนาการของระบบฐานข้อมูลติดตามและเฝ้าระวังความขัดแย้งของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
Imron_Yasmin
Fri, 2022-10-21 - 14:52
การสื่อสารจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ชายแดนใต้ในชุมชนเชิงกายภาพและชุมชนออนไลน์ภายใต้ภาวการณ์ระบาดของโควิด-19