ผลงานตีพิมพ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3
Sat, 2018-09-22 - 01:25
Publication: พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยกับแนวคิดอิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพ วารสาร: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 "ศาสนากับสันติภาพ" วันที่ 21 กันยายน 2561 ปีที่พิมพ์: 2561 ผู้เขียน: อิมรอน ซาเหาะ รายละเอียด: - เว็บที่เกี่ยวข้อง: - ดาวน์โหลดเอกสาร: -
ภาคประชาสังคมกับรัฐในความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพบังซาโมโร
Mon, 2018-01-29 - 21:38
Publication: ภาคประชาสังคมกับรัฐในความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพบังซาโมโร วารสาร: วารสารเอเชียปิทัศน์ ปีที่ 38/2 (2560) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์บาดแผล ปีที่พิมพ์: 2562 ผู้เขียน: ฟารีดา ปันจอร์ รายละเอียด:
Peacebuilding Processes in Thailand and Mynmar/Burma: The Dynamic Roles of Muslim Minorities in Conflicted Society
Sat, 2018-01-27 - 01:16
Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation Conference Proceedings: หนังสือรวบรวมบทความวิชาการ/บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference Proceeding) “Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation - PNC 2017” 24 – 26 January 2017 Year: 2017 Editorial Board:
Thu, 2017-11-16 - 01:21
Publication: Role of Civil Society Council of Southernmost Thailand on Peace Talk under Junta since 2014-present วารสาร: The Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017),The Faculty of Social and Political Sciences of Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN) Jakarta, Indonesia ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 ปีที่พิมพ์: 2560 ผู้เขียน: ฟารีดา ปันจอร์ รายละเอียด:
Thu, 2017-09-28 - 21:08
Publication: กลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Appropriate strategies and models for administration of higher education institutions in the three southern border provinces วารสาร: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 57 ฉ. 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2560), หน้า 47-76 -- 0125-3689 ปีที่พิมพ์: 2560 ผู้เขียน:
Tue, 2017-02-28 - 18:12
Publication: Locating the Local: Untangling Ownership over Security Sector Processes of the Peace-Building in Southern Thailand วารสาร: World Anthropologies in Practice Situated Perspectives, Global Knowledge John Gledhill (ed) London: Bloomsbury Publishing 2016 ปีที่พิมพ์: 2559 ผู้เขียน: Paul Chambers Napisa Waitoolkiat Srisompob Jitpiromsri รายละเอียด: -
Sat, 2017-01-28 - 21:13
Publication: Solutions of 3 Southern Border Provinces: Policy, Processes and Outcomes วารสาร: AL-HIKMAH Journal Vol. 6 No. 12: 35-53 ปีที่พิมพ์: 2559 ผู้เขียน: Suchart Munkongpitakkul Sombat Thamrongtanyawong Prapon Sahapattana Srisompob Jitpiromsri รายละเอียด: - เว็บที่เกี่ยวข้อง:
Wed, 2016-12-28 - 21:16
Publication: วัยรุ่นกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล วารสาร: Parichart Journal, Thaksin University Vol. 28 No. 3 Special edition ปีที่พิมพ์: 2559 ผู้เขียน: ซาอีดะห์ เกษา ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี รายละเอียด:
Communication, Conflicts and Peace Processes, Landscape of Knowledge from Asia and the Deep South of Thailand
Wed, 2015-05-20 - 14:53
Communication, Conflicts and Peace Processes, Landscape of Knowledge from Asia and the Deep South of Thailand Conference Proceedings: 21-24 August 2014 Prince of Songkla University, Pattani Campus, Thailand Year: 2015 Editorial Board: Kusuma Kooyai, Walakkamol Changkamol, Bussabong Chaijaroenwatana, Srisompob Jitpiromsri, Apichaya O-In  Content:
Fri, 2014-02-28 - 21:22
Publication: The New Challenge of Thailand’s Security Forces in the SouthernFrontiers, in Paul Chambers Editor: Knights of the Realm: Thailand’s Military and Police,Then and Now วารสาร: Knights of the Realm: Thailand’s Military and Police,Then and Now Paul Chambers, Editor White Lotus, pp. 541-582 ปีที่พิมพ์: 2556 ผู้เขียน: Srisompob Jitpiromsri รายละเอียด: