ผลงานตีพิมพ์

Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands Chapter 5: Conflict Transformation and Public Opinion in Thailand’s Deep South During the Period from 2015 to 2017
Sun, 2019-07-28 - 17:47
Publication: Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands Chapter 5: Conflict Transformation and Public Opinion in Thailand’s Deep South During the Period from 2015 to 2017 วารสาร: Asian Affairs: An American Review Volume 45, 2018 - Issue 2: Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands ปีที่พิมพ์: 2562 ผู้เขียน: SRISOMPOB JITPIROMSRI SUWARA KAEWNUY รายละเอียด: -
Special Issue: Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands Chapter 1: Introduction
Sat, 2019-05-18 - 18:01
Publication: Special Issue: Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands Chapter 1: Introduction วารสาร: Asian Affairs: An American Review Volume 45, 2018 - Issue 2: Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands ปีที่พิมพ์: 2561 ผู้เขียน:
 Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands Chapter 3: Peace Process and Transitional Justice: The Comparative Study of Mindanao, Colombia, and Thailand’s Deep South
Mon, 2019-02-18 - 16:32
Publication: Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands Chapter 3: Peace Process and Transitional Justice: The Comparative Study of Mindanao, Colombia, and Thailand’s Deep South วารสาร: Asian Affairs: An American Review Volume 45, 2018 - Issue 2: Quagmire of Violence in Thailand’s Southern Borderlands ปีที่พิมพ์: 2562 ผู้เขียน: FAREEDA PANJOR ANCHANA HEEMMINA รายละเอียด: -
Participation of Civil Society Organizations on the Peace Process
Sat, 2018-12-29 - 17:53
Publication: The Comparative Study on the Participation of Civil Society Organizations on the Peace Process: The Cases of Southern Philippines and Southern Thailand Journal: Academic Services Journal, Prince of Songkla University Vol.29, No.3, September - December 2018, pp. 202-211  วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 หน้า 202-211 Year: 2018 ผู้เขียน:
การประชุมวิชาการระดับชาติ วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3
Sat, 2018-09-22 - 01:25
Publication: พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยกับแนวคิดอิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพ วารสาร: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 "ศาสนากับสันติภาพ" วันที่ 21 กันยายน 2561 ปีที่พิมพ์: 2561 ผู้เขียน: อิมรอน ซาเหาะ รายละเอียด: - เว็บที่เกี่ยวข้อง: - ดาวน์โหลดเอกสาร: -
ภาคประชาสังคมกับรัฐในความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพบังซาโมโร
Mon, 2018-01-29 - 21:38
Publication: ภาคประชาสังคมกับรัฐในความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพบังซาโมโร วารสาร: วารสารเอเชียปิทัศน์ ปีที่ 38/2 (2560) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์บาดแผล ปีที่พิมพ์: 2562 ผู้เขียน: ฟารีดา ปันจอร์ รายละเอียด:
Peacebuilding Processes in Thailand and Mynmar/Burma: The Dynamic Roles of Muslim Minorities in Conflicted Society
Sat, 2018-01-27 - 01:16
Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation Conference Proceedings: หนังสือรวบรวมบทความวิชาการ/บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference Proceeding) “Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation - PNC 2017” 24 – 26 January 2017 Year: 2017 Editorial Board:
Thu, 2017-11-16 - 01:21
Publication: Role of Civil Society Council of Southernmost Thailand on Peace Talk under Junta since 2014-present วารสาร: The Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017),The Faculty of Social and Political Sciences of Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN) Jakarta, Indonesia ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 ปีที่พิมพ์: 2560 ผู้เขียน: ฟารีดา ปันจอร์ รายละเอียด:
Thu, 2017-09-28 - 21:08
Publication: กลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Appropriate strategies and models for administration of higher education institutions in the three southern border provinces วารสาร: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 57 ฉ. 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2560), หน้า 47-76 -- 0125-3689 ปีที่พิมพ์: 2560 ผู้เขียน:
Tue, 2017-02-28 - 18:12
Publication: Locating the Local: Untangling Ownership over Security Sector Processes of the Peace-Building in Southern Thailand วารสาร: World Anthropologies in Practice Situated Perspectives, Global Knowledge John Gledhill (ed) London: Bloomsbury Publishing 2016 ปีที่พิมพ์: 2559 ผู้เขียน: Paul Chambers Napisa Waitoolkiat Srisompob Jitpiromsri รายละเอียด: -