กิจกรรม

ips cscd
Thu, 2024-04-04 - 10:47
สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ขอต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา วันที่ 1 เม.ย. 67 เวลา 13.30 น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้บริหารชุดเดิม ส่งมอบงานให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและบริหารงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 67 เป็นต้นไป
ips cscd
Mon, 2024-03-18 - 14:54
ประมวลภาพเวทีเปิด “ประชาชนออกแบบสันติภาพ”: การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาต
ips cscd
Sat, 2024-03-02 - 16:44
ระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์  2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกลางชล ชั้น 8 โรงแรมซีเอส ปัตตานี และห้องประชุมสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิความร่วมมือสันติภาพ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วาระสันติภาพ: ทบทวนข้อเสน
cscd
Sat, 2024-03-02 - 15:29
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องน้ำพราวชั้น 1  โรงแรม CS ปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา
cscd ips
Sat, 2024-02-17 - 20:33
เมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ภายใต้รายวิชา 950-301 ความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน (วิชาเลือกเ
cscd
Wed, 2024-01-17 - 14:53
ประมวลภาพเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทหารเกณฑ์และการปฏิรูปทหารของไทย”
cscd PRC
Tue, 2023-12-26 - 10:30
วงเสวนาสาธารณะ หัวข้อ "เหลียวหลัง แลหน้า : ทิศทาง อนาคตกระบวนการสันติภาพปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้"
ืnobert
Tue, 2023-12-26 - 10:21
“Norbert Ropers ผู้จุดประกายแนวทางและร่วมสร้างพื้นที่กลางสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี” สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ขอเชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษของกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี” (A Decade of the Patani Peace Process 2013-2023) โดย Dr. Norbert H. Ropers ผู้อำนวยการ Peace Resource Collaborative (PRC) และผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
cscd ips
Thu, 2023-09-28 - 16:55
เมื่อวันที่ 18 – 19 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ภายใต้รายวิชา 950-301 ความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน (วิชาเลือกเสรีวิทยาเขตปัตตานี) มีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร