กิจกรรม

สันติภาพปฐมวัย
Sat, 2022-02-19 - 15:58
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อ.เบตง จ.ยะลา โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบนโยบายกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และต้นแบบนโยบายบูรณาการด
IPS – CSCD
Tue, 2022-01-25 - 15:22
ขอเชิญรับชมวิดีโอบันทึกกิจกรรม Virtual U.S. Speaker Program ภายใต้โครงการ IPS Special Lecture Series on Peace and Conflict Issues หัวข้อ "The Challenges of Peace and Conflict Situation in Thailand and Southeast Asia" เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 65 ระหว่างเวลา 20.00 – 21.30 น. โดย Professor John Paul Lederach จาก Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame นักปฏิบัติและนักวิชาการคนสำคัญระดับโลกด้านการสร้างสันติภาพ (Peacebuilding) และการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง (Conflict Transformation) รับชมได้ที่
WPS
Tue, 2021-11-16 - 16:15
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการประชุมวิจัยเชิงปฏิบัติติการ:การยกระดับความก้าวหน้าวาระผู้หญิง สันติภาพและความมั่นคง (Advancing Thailand Women, Peace and Security (WPS) Agenda) ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และก