สัมมนาว่าด้วยการจัดการเรียนรู้คุณภาพกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาด้านสันติศึกษาระดับปริญญาตรี

ips cscd

            เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา งานบริการการศึกษา สถาบันสันติศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับปริญญาตรี "การจัดการเรียนรู้คุณภาพกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา" ณ ทรายทองรีสอร์ท ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ให้กับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาเลือกเสรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถอดบทเรียนการบริหารรายวิชาระดับปริญญาตรีและเตรียมความพร้อมในการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอดจนโอกาสที่จะพัฒนาเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการบริการวิชาการ สู่ชุมชนและสังคมต่อไป

          ประเด็นการสัมมนาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์  “จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค" ของวิชาระดับปริญญาตรีที่ดำเนินการโดยสถาบันสันติศึกษา  ”การระดมความคิด“ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ในการวิพากษ์พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อแผนการจัดการเรียนรู้และโครงร่างเนื้อหารายวิชาในครั้งนี้