การจัดการความขัดแย้งและสันติศึกษา

อบรมห้องสมุด
Fri, 2021-02-19 - 16:18
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา บุคลากรของสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (
IPS – CSCD
Thu, 2021-02-11 - 14:27
สถาบันสันติศึกษา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2564 จัดการเรียนการสอนแบบ Module โดยคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งและสันติศึกษา