CSCD สถาบันสันติศึกษานำนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี เรียนรู้การทำงานของภาคประชาสังคมที่รัฐกลันตัน

cscd ips

เมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ภายใต้รายวิชา 950-301 ความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน (วิชาเลือกเสรีวิทยาเขตปัตตานี) มีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วม 14 คน นำทัศนศึกษาโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ อ.ฟารีดา ปันจอร์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 950-301 Conflicts & Peace in ASEAN ตอน 03

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรีในรายวิชา 950-301 ความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน ตอน 03 ภาคการศึกษาที่ 2/2566 สามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายในประเทศมาเลเซีย และเรียนรู้การทำงานของภาคประชาสังคมหลากหลายองค์กร ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทั้งในแง่ของความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าเยี่ยมชม Sultan Ismail Petra Silver Jubilee Mosque  มัสยิดทรงจีนที่ Rantau Panjang และยังได้เยี่ยมเยียนชุมชนสยาม ณ วัดพิกุลทองวราราม เมืองโกตาบารู โดยมี รศ.ดร.พิม อุตราพันธุ์ นายกสมาคมสมาคมสยามกลันตัน พร้อมคณะให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุป พูดคุยแลกเปลี่ยน และพาเดินเยี่ยมชมชุมชนสยาม

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนมลายูมุสลิมจากพื้นที่ชายแดนใต้ที่ย้ายไปอาศัยยังประเทศมาเลเซีย ตลอดจนยังมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนพร้อมซักถามประเด็นความเป็นมาและความก้าวหน้าของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพจากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงของกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมเยียนและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับองค์กร Yayasan AlMaauun Kelantan and Wadah Negeri Kelantan องค์กรภาคประชาสังคมที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กกำพร้าและผู้ยากไร้ ตลอดจนมีส่วนร่วมต่อการสนับสนุนการพัฒนาและสร้างสันติภาพในหลายพื้นที่ รวมไปถึงพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานีด้วย นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมเยียนองค์กร Islamic Outreach Abim IOA Kelantan องค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานเผยแพร่สัจธรรม เยียวยาและฟื้นฟูสังคมในหลายประเทศ รวมไปถึงในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานีด้วย

ทั้งนี้ มีช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย สามารถเดินเที่ยวชมเมืองกลันตันได้ตามอัธยาศัยอีกด้วย