ผลงานวิจัย 2560

ปีที่เผยแพร่ 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551

# หัวข้อ นักวิจัย ประเภท/หมวดหมู่งานวิจัย ปีที่เผยแพร่
1 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการสร้างสันติภาพผ่านการสร้างสมานฉันท์ด้วยความหลากหลายทางด้านศาสนา เพศ และอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยและจังหวัดอะเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย (ระยะที่ 1) พอล แซมเบอร์ส, นภิสา ไวฑูรเกียรติ, ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, ฟารีดา ปันจอร์, รอมฎอน ปันจอร์ กระบวนการสันติภาพ 2560
2 บทเรียน 12 ปี พัฒนาการและบทบาทของประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้และการจัดทำแผนที่เดินทางของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ สุริชัย หวันแก้ว, ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว, สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล, ฟารีดา ปันจอร์ กระบวนการสันติภาพ 2560
3 กระบวนการสันติภาพกับความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ มินดาเนา โคลอมเบีย และจังหวัดชายแดนใต้ ฟารีดา ปันจอร์ กระบวนการสันติภาพ 2560
4 การสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 3 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, ทีมวิชาการเครือข่าย Peace Survey กระบวนการสันติภาพ 2560