ผลงานวิจัย 2556

ปีที่เผยแพร่ 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551

# หัวข้อ นักวิจัย ประเภท/หมวดหมู่งานวิจัย ปีที่เผยแพร่
1 ระบบขับเคลื่อนเพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งด้านการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2556 คณิตา นิจจรัลกุล, ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ, อารีลักษณ์ พูลทรัพย์, เชาวเลิศ ล้อมลิ้ม การพัฒนาระบบงานวิจัย 2556
2 การสำรวจความคิดเห็นประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ต่อสถานการณ์ความไม่สงบ และกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, เชาวเลิศ ล้อมลิ้ม, ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์, วารุณี ณ นคร การจัดการความขัดแย้ง, กระบวนการสันติภาพ 2556
3 โครงการ Promoting and Environment for Conflict Transformation in the Deep South of Thailand. (ระยะที่ 1) ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, นอร์เบิร์ต โรเปอร์ส, บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, มูฮำหมัดอายุบ ปาทาน, สมัชชา นิลปัทม์, เมธัส อนุวัตรอุดม, รอมฎอน ปันจอร์, ฐิตินบ โกมลนิมิ, ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์, ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์, จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม กระบวนการสันติภาพ 2556
4 ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษายางพารา โซร์ฟีนา เด่นสุมิตร เศรษฐกิจ 2556
5 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการนำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ อิทธิชัย สีดำ นโยบาย 2556