อารีลักษณ์ พูลทรัพย์

Wed, 2020-04-22 - 15:20
ระบบขับเคลื่อนเพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งด้านการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2556
Tue, 2011-04-26 - 00:39
การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธีในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้
Tue, 2011-04-26 - 00:29
การสำรวจทัศนคติประชาชนจังหวัดชายแดนใต้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและกระบวนการยุติธรรมและการได้รับความเป็นธรรม
Tue, 2011-04-26 - 00:29
การวิจัยโครงสร้างเศรษฐกิจและเศรษฐกิจชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้