ผลงานวิจัย 2562

ปีที่เผยแพร่ 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551

# หัวข้อ นักวิจัย ประเภท/หมวดหมู่งานวิจัย ปีที่เผยแพร่
1 ภูมิทัศน์ของสื่อและทิศทางข่าวสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงไตรมาสแรก ปี 2562 กุสุมา กูใหญ่, สมัชชา นิลปัทม์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2562
2 การสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 4 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, ทีมวิชาการเครือข่าย Peace Survey กระบวนการสันติภาพ 2562
3 โครงการประเมินข้อมูลความต้องการพื้นฐานของประชาชน (Baseline Data) เพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของนโยบายรัฐด้านการพัฒนาศักยภาพคน สังคมและเศรษฐกิจภายใต้นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, กุสุมา กูใหญ่, สุทธิศักดิ์ ดือเระ, ฟารีดา ปันจอร์, สุวรา แก้วนุ้ย, รอมฎอน ปันจอร์ กระบวนการสันติภาพ, นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2562
4 โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมการสร้างสันติภาพผ่านความหลากหลาย: ศึกษากรณีจังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอาเจะห์ประเทศอินโดนีเซีย ฟารีดา ปันจอร์ กระบวนการสันติภาพ 2562
5 โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความรุนแรงภาคใต้ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2562
6 บทบาทนักการเมืองระดับท้องถิ่นในเขตพื้นที่ความรุนแรงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เอกรินทร์ ต่วนศิริ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2562
7 Analysis of Conflict Drivers and Mapping of Media Landscape ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, แอนเดอร์ส เองวอลล์, กุสุมา กูใหญ่, สมัชชา นิลปัทม์ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, การสื่อสารเพื่อสันติภาพ 2562
8 โครงการวิจัยการปรับตัวของเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อแนวคิดและการจัดการเรียนการสอนการศึกษาเพื่อสันติภาพ(Peace Education) : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฟารีดา ปันจอร์, ยาสมิน ซัตตาร์, อิมรอน ซาเหาะ สันติภาพศึกษา 2562
9 การสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 5 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, ทีมวิชาการเครือข่าย Peace Survey นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2562
10 การจัดการการปกครองชุมชนและปัจจัยขับเคลื่อนความขัดแย้ง บัวพันธ์ พรหมพักพิง, เดวิด พ็อทเถอะบอม, เสาวลักษณ์ ชายทวีป, สถาพร เริงธรรม, ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์, วารุณี ณ นคร, ยาสมิน ซัตตาร์, ตายูดิน อุสมาน, ชัยวัฒน์ โยธี, วสันต์ พลาศัย, อิมรอน ซาเหาะ การจัดการความขัดแย้ง 2562
11 การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่นาไปสู่การสร้างความเข้าใจ แนวทางสันติสุข การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง และความมั่นคง อย่างยั่งยืน กุสุมา กูใหญ่ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2562
12 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการสร้างสันติภาพผ่านการสร้างสมานฉันท์ด้วยความหลากหลายทางด้านศาสนา เพศ และอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยและจังหวัดอะเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย (ระยะที่ 2) พอล แซมเบอร์ส, นภิสา ไวฑูรเกียรติ, ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, ฟารีดา ปันจอร์, รอมฎอน ปันจอร์ กระบวนการสันติภาพ 2562