ผลงานวิจัย 2563

ปีที่เผยแพร่ 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551

# หัวข้อ นักวิจัย ประเภท/หมวดหมู่งานวิจัย ปีที่เผยแพร่
1 พื้นที่ทางการเมืองแบบเป็นทางการของผู้หญิงมลายูมุสลิมชายแดนใต้: บทบาท โอกาส และข้อท้าทาย ยาสมิน ซัตตาร์, อิมรอน ซาเหาะ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2563
2 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้านผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และมาตรการของรัฐ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, กุสุมา กูใหญ่ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2563
3 พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ อิมรอน ซาเหาะ, ยาสมิน ซัตตาร์ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2563
4 การสื่อสารสาธารณะเพื่อแปรเปลี่ยนความขัดแย้งในกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ กุสุมา กูใหญ่, ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา, จารียา อรรถอนุชิต, ปวิชญา ชนะการณ์ การสื่อสารเพื่อสันติภาพ 2563
5 การศึกษาความสัมพันธ์ของการเกิดเหตุความรุนแรงที่ส่งผลต่อสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สุวรา แก้วนุ้ย กระบวนการสันติภาพ 2563
6 การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ในกระบวนการสร้างสันติภาพ : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ฟารีดา ปันจอร์, สุวรา แก้วนุ้ย สันติภาพศึกษา 2563
7 การเสริมสร้างแนวทางสมานฉันท์เพื่อการพัฒนาชายแดนใต้อย่างยืน ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563