ผลงานวิจัย 2554

ปีที่เผยแพร่ 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551

# หัวข้อ นักวิจัย ประเภท/หมวดหมู่งานวิจัย ปีที่เผยแพร่
1 โครงสร้างอำนาจชนชั้นนำและทัศนะของชนชั้นนำมลายู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น อสมา มังกรชัย การเมือง, การปกครอง, การกระจายอำนาจ 2554
2 การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน การสื่อสารเพื่อสันติภาพ 2554
3 สื่อมวลชนกับการสร้างเสริมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้: บทบาทที่เป็นจริง บทบาทที่ควรจะเป็น และเส้นทางสู่การสื่อสารเพื่อสันติภาพ สมัชชา นิลปัทม์ การสื่อสารเพื่อสันติภาพ 2554
4 ข่าวที่ไม่เป็นข่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาประเด็นข่าวสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่ได้รับการเสนอผ่านสื่อมวลชน ระหว่างปี พ.ศ.2547-2552 ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา, ดุษฎี เพชรมงคล การสื่อสารเพื่อสันติภาพ 2554
5 การสำรวจสถานภาพสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่นและโทรทัศน์บอกรับสมาชิก ภาคใต้ตอนล่าง ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา การสื่อสารเพื่อสันติภาพ 2554
6 การศึกษาสถานภาพ บทบาทการดำเนินงาน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสื่อวิทยุเพื่อร่วมสร้างสันติภาพใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง: จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว การสื่อสารเพื่อสันติภาพ 2554
7 วิธีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจของผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทัศนะของผู้นำทางความคิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน การสื่อสารเพื่อสันติภาพ 2554
8 การประเมินทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการญาลันนันบารู ปี 2554 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, สุภาภรณ์ พนัสนาชี ยาเสพติด 2554
9 วีรบุรุษหรือกบฏ? : ชีวิตและความคิดของผู้เคลื่อนไหวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซากีย์ พิทักษ์คุมพล ชีวประวัติ 2554