ยาเสพติด

Sun, 2020-04-26 - 00:40
การประเมินทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการญาลันนันบารู ปี 2554
Wed, 2020-04-22 - 15:40
การศึกษาสภาพทางสังคมและสถานการณ์ยาเสพติดภายใต้บริบทการพูดคุยสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
Tue, 2011-04-26 - 00:39
การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธีในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้
Tue, 2011-04-26 - 00:33
การการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้
Tue, 2011-04-26 - 00:32
ทักษะชีวิต "เยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดของจังหวัดชายแดนภาคใต้
Tue, 2011-04-26 - 00:31
การพัฒนาศักยภาพเยาวชนเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด
Tue, 2011-04-26 - 00:30
การสำรวจข้อมูลผู้ผ่านการบำบัดรักษาฯ โครงการ "ญาลันนันบารู" (ทางสายใหม่) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2553
Tue, 2011-04-26 - 00:29
การสำรวจทัศนคติประชาชนจังหวัดชายแดนใต้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและกระบวนการยุติธรรมและการได้รับความเป็นธรรม
Tue, 2011-04-26 - 00:27
การดำเนินงานเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดของจังหวัดชายแดนภาคใต้