การดำเนินงานเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดของจังหวัดชายแดนภาคใต้

การดำเนินงานเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดของจังหวัดชายแดนภาคใต้