การพัฒนาศักยภาพเยาวชนเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด