ทักษะชีวิต "เยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดของจังหวัดชายแดนภาคใต้