การปกครอง

โครงสร้างอำนาจชนชั้นนำและทัศนะของชนชั้นนำมลายู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น
Sun, 2020-04-26 - 00:45
โครงสร้างอำนาจชนชั้นนำและทัศนะของชนชั้นนำมลายู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น
Wed, 2020-04-22 - 15:11
กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย : การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกองกำลังติดอาวุธมลายูมุสลิมพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
Tue, 2011-04-26 - 00:38
การศึกษาพัฒนาต้นแบบการบริหารรัฐกิจและการปกครองแบบพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวิธีการทดสอบกับภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป
Tue, 2011-04-26 - 00:37
ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ : ศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองปัตตานี
Tue, 2011-04-26 - 00:36
ทัศนคติและความมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Mon, 2010-04-26 - 00:22
โพลชายแดนใต้หวั่นรัฐบาลมาร์คแก้โจทย์การเมืองและไฟใต้เหลว