ทัศนคติและความมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้