ผลงานวิจัย 2564

ปีที่เผยแพร่ 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551

# หัวข้อ นักวิจัย ประเภท/หมวดหมู่งานวิจัย ปีที่เผยแพร่
1 การสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 6 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, ทีมวิชาการเครือข่าย Peace Survey นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2564
2 การประเมินกลไกการรับฟังเสียงสะท้อนของทางราชการจากมุมมองของประชาชน ยาสมิน ซัตตาร์, ฮาฟิส สาและ, อิมรอน ซาเหาะ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2564
3 รูปแบบและการปรับตัวของการสื่อสารจากกลุ่มเยาวชนชายแดนใต้ในชุมชนเชิงกายภาพและชุมชนออนไลน์ภายใต้ภาวการณ์ระบาดของโควิด - 19 ยาสมิน ซัตตาร์, สมัชชา นิลปัทม์, อิมรอน ซาเหาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2564
4 การเรียนรู้และการวิจัยด้านการจัดการปกครองความครอบคลุมทางสังคมและความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยาสมิน ซัตตาร์, ฮาฟิส สาและ, ฟารีดา ปันจอร์, อิมรอน ซาเหาะ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2564
5 การกำกับดูแลและการสร้างโอกาสที่เป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยก บัวพันธ์ พรหมพักพิง, เดวิด พ็อทเถอะบอม, เสาวลักษณ์ ชายทวีป, สถาพร เริงธรรม, ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์, ยาสมิน ซัตตาร์, ฟารีดา ปันจอร์, ฮาฟิส สาและ, อิมรอน ซาเหาะ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2564
6 พื้นที่ทางการเมืองของเยาวชนกับการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว, ฟารีดา ปันจอร์, รอฮานี จือนารา นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2564
7 การทบทวนสถานะของผู้พิการในความขัดแย้งชายแดนใต้ ฟารีดา ปันจอร์ นโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2564
8 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล งบประมาณและแผนพัฒนาในพื้นที่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2560 - 2563 ฟารีดา ปันจอร์, ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2564