ผลงานวิจัย 2552

ปีที่เผยแพร่ 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551

# หัวข้อ นักวิจัย ประเภท/หมวดหมู่งานวิจัย ปีที่เผยแพร่
1 การพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์นโยบายเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยฐานข้อมูล สังคม เศรษฐกิจ ประชากรและภูมิศาสตร์ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, อาคม โสวณา, วัฒนา สุกัณศีล, ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์ แนวทางการพัฒนานโยบาย 2552
2 ความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ : กรณีศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนใต้ อาซัน ดงนะเด็ง การจัดการความขัดแย้ง, ผลกระทบ 2552
3 การศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบของพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 ต่อการจัดการและการแก้ไข ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์, เชาวเลิศ ล้อมลิ้ม, พัฒนันต์ บุญญานุพงศ์, ชาคร ประพรหม, ฮาฟิส สาและ, ดวงยิหวา อุตรสินธุ์, อสมา มังกรชัย, อรชา รักดี การประเมินผล 2552
4 โพลชายแดนใต้หวั่นรัฐบาลมาร์คแก้โจทย์การเมืองและไฟใต้เหลว ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี การเมือง, การปกครอง, การกระจายอำนาจ 2552