สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์

Tue, 2011-04-26 - 00:34
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า/ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองกำลังตำรวจ (ศปก.ตร.สน./ศชต.และกกล.ตำรวจ) ปีพ.ศ. 2553 (รอบ12เดือน)
Tue, 2011-04-26 - 00:29
การวิจัยโครงสร้างเศรษฐกิจและเศรษฐกิจชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้
Mon, 2010-04-26 - 00:22
การศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบของพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 ต่อการจัดการและการแก้ไข