ผลงานวิจัย 2559

ปีที่เผยแพร่ 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551

# หัวข้อ นักวิจัย ประเภท/หมวดหมู่งานวิจัย ปีที่เผยแพร่
1 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Poll) ครั้งที่ 1 และ 2 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, ทีมวิชาการเครือข่าย Peace Survey กระบวนการสันติภาพ 2559
2 Peacebuilding Processes in Thailand and Mynmar/Burma: The Dynamic Roles of Muslim Minorities in Conflicted Society มาร์บูบุล ฮัคย์, ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี กระบวนการสันติภาพ 2559
3 การศึกษาสภาพทางสังคมและสถานการณ์ยาเสพติดภายใต้บริบทการพูดคุยสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, กุสุมา กูใหญ่, สุวรา แก้วนุ้ย, พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์, สุธิรัช ชูชื่น ยาเสพติด 2559
4 บทบาทของสภาประชาสังคมชายแดนใต้กับการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ ฟารีดา ปันจอร์ กระบวนการสันติภาพ 2559