ผลงานวิจัย 2555

ปีที่เผยแพร่ 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551

# หัวข้อ นักวิจัย ประเภท/หมวดหมู่งานวิจัย ปีที่เผยแพร่
1 กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย : การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกองกำลังติดอาวุธมลายูมุสลิมพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เจริญพงศ์ พรหมศร การเมือง, การปกครอง, การกระจายอำนาจ 2555
2 อิทธิพลของการสื่อสารทางการเมืองต่อการสร้างสำนึกชาตินิยมมลายูของเยาวชนมุสลิมระดับอุดมศึกษา ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นัทธมน ราชเสน การสื่อสารเพื่อสันติภาพ 2555
3 การสร้างสันติวัฒนธรรมภายใต้หลักการยุติธรรมชุมชนในกิจการตำรวจ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล และตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล นิยม กาเซ็ง กระบวนการยุติธรรม 2555
4 การอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม ศึกษากรณี ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สุไรยา วานิ กระบวนการสันติภาพ 2555
5 การสร้างเวทีสันติธรรมจากภายใน ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ กระบวนการสันติภาพ 2555
6 การพัฒนากลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ การศึกษา 2555
7 ระบบขับเคลื่อนเพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งด้านการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2555 คณิตา นิจจรัลกุล, ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ การพัฒนาระบบงานวิจัย 2555