การสร้างสันติวัฒนธรรมภายใต้หลักการยุติธรรมชุมชนในกิจการตำรวจ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล และตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล

การสร้างสันติวัฒนธรรมภายใต้หลักการยุติธรรมชุมชนในกิจการตำรวจ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล และตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล