การอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม ศึกษากรณี ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี