ผลงานวิจัย 2561

ปีที่เผยแพร่ 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551

# หัวข้อ นักวิจัย ประเภท/หมวดหมู่งานวิจัย ปีที่เผยแพร่
1 การสำรวจผลกระทบจากการรับราชการทหารภายใต้สถานการณ์ความรุนแรง : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, เอริค เมลันเดอร์, แอนเดอร์ส เองวอลล์ กระบวนการสันติภาพ 2561
2 ระบบฐานข้อมูลพลวัตของความรุนแรงเพื่อสนับสนุนนโยบายการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, แอนเดอร์ส เองวอลล์ นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2561
3 การติดตามผลและประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการศึกษา ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2561
4 การติดตามและการประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, กุสุมา กูใหญ่, อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม: พันเอก, สุทธิศักดิ์ ดือเระ, สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง, อรชา รักดี, สุไรนี สามนุ้ย, สุวรา แก้วนุ้ย, ฟารีดา ปันจอร์, รอมฎอน ปันจอร์ กระบวนการสันติภาพ 2561