แอนเดอร์ส เองวอลล์

Wed, 2020-04-22 - 16:17
Analysis of Conflict Drivers and Mapping of Media Landscape
Wed, 2020-04-22 - 15:37
การพัฒนาฐานข้อมูลความขัดแย้งและการวิเคราะห์โมเดลความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้: การศึกษาช่วงปี 2547-2557