ผลงานวิจัย 2557

ปีที่เผยแพร่ 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551

# หัวข้อ นักวิจัย ประเภท/หมวดหมู่งานวิจัย ปีที่เผยแพร่
1 โครงการ Promoting and Environment for Conflict Transformation in the Deep South of Thailand. (ระยะที่ 2) ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, นอร์เบิร์ต โรเปอร์ส, บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, มูฮำหมัดอายุบ ปาทาน, สมัชชา นิลปัทม์, เมธัส อนุวัตรอุดม, รอมฎอน ปันจอร์, ฐิตินบ โกมลนิมิ, ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์, ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์, จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม กระบวนการสันติภาพ 2557
2 ศักยภาพของจังหวัดปัตตานีกับประชาคมอาเซียน : ทัศนคติของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี สามารถ ทองเฝือ ประชาคมอาเซียน 2557
3 กลไกยุติธรรมทางเลือกในกระบวนการเจรจาสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, สุทธิศักดิ์ ดือเระ, วารุณี ณ นคร, สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง กระบวนการสันติภาพ, กระบวนการยุติธรรม 2557