มาร์บูบุล ฮัคย์

Wed, 2020-04-22 - 15:43
Peacebuilding Processes in Thailand and Mynmar/Burma: The Dynamic Roles of Muslim Minorities in Conflicted Society
Peacebuilding Processes in Thailand and Mynmar/Burma: The Dynamic Roles of Muslim Minorities in Conflicted Society
Sat, 2018-01-27 - 01:16
Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation Conference Proceedings: หนังสือรวบรวมบทความวิชาการ/บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference Proceeding) “Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation - PNC 2017” 24 – 26 January 2017 Year: 2017 Editorial Board: