ผลกระทบ

Mon, 2010-04-26 - 00:24
ความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ : กรณีศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนใต้
Sun, 2009-04-26 - 00:19
การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เฉพาะหน้าทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้