นโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

FF 64
Fri, 2021-01-29 - 16:10
26 มกราคม 2564 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการ​วิจัย​ เรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้และตัวแบบนโยบายบูรณาการด้านเศรษฐกิจสังคม การศึกษา สันติภาพและยุติธรรมเพื่อสร้างสมานฉันท์และการพัฒนาที่ยั่