CSCD และเครือข่ายวิชาการเดินหน้าวางแผนการดำเนินชุดโครงการวิจัยด้านองค์ความรู้และนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

FF 64

26 มกราคม 2564 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการ​วิจัย​ เรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้และตัวแบบนโยบายบูรณาการด้านเศรษฐกิจสังคม การศึกษา สันติภาพและยุติธรรมเพื่อสร้างสมานฉันท์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ทุนงานวิจัยพื้นฐาน (FF) ปีงบประมาณ  2564