CSCD เดินหน้าสู่ศักราชใหม่ กับชุดโครงการวิจัยด้านองค์ความรู้และนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

FF 64

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมแผนงานวิจัย/ชุดโครงการ​วิจัย​ เรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้และตัวแบบนโยบายบูรณาการด้านเศรษฐกิจสังคม การศึกษา สันติภาพและยุติธรรมเพื่อสร้างสมานฉันท์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ทุนงานวิจัยพื้นฐาน (FF) ปีงบประมาณ  2564 มีโครงการวิจัยย่อย 6 โครงการวิจัย ประกอบ​ด้วย

1. โครงการวิจัย เรื่อง บูรณาการความรู้และพัฒนาระบบข้อมูลนโยบายเศรษฐกิจสังคมและเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างสมานฉันท์และการพัฒนาที่ยั่งยืน มี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี เป็นหัวหน้าโครงการ

2. โครงการวิจัย เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อนโยบายการแก้ปัญหาและพัฒนาในจังหวัดชายแดนใต้และการสำรวจความเห็นผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ เป็นหัวหน้าโครงการ และ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี เป็น​นักวิจัย​ร่วม

3. โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้บนฐานกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ผศ.ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อม​ด้วย ผศ.ดร.ศรี​สมภพ​ จิตร​์​ภิรมย์​ศรี และ รศ.ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ เป็น​นักวิจัย​ร่วม​

4. โครงการวิจัย เรื่อง แนวคิดและตัวแบบนโยบายเพื่อการสื่อสารกระบวนการยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ เป็นหัวหน้าโครงการ และ ผศ.สุทธิศักดิ์​ ดือเระ เป็น​นักวิจัย​ร่วม​

5. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการการจัดทำงบประมาณบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ และบทบาทรัฐสภาในกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน มี อ.ฟารีดา ปันจอร์ เป็นหัวหน้าโครงการ

6. โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวแบบนโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ผ่านกรณีศึกษาชุมชนในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มี นายอิมรอน ซาเหาะ เป็นหัวหน้าโครงการ และ ดร.ยาสมิน ซัต​ตาร์​ เป็น​นักวิจัย​ร่วม