เศรษฐกิจ

Wed, 2020-04-22 - 15:14
ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษายางพารา
Tue, 2011-04-26 - 00:29
การวิจัยโครงสร้างเศรษฐกิจและเศรษฐกิจชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้
Tue, 2011-04-26 - 00:28
สถานภาพการฝึกอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานใน 3 จังหวัด ชายแดนใต้และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา