ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษายางพารา