เอกสารประกอบการแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน Peace Survey ครั้งที่ 6

PS#6

 

 

 

การรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 6 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมรูสะมิแล ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า
แนะนำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PEACE SURVEY) ครั้งที่ 6 โดย พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
การแถลงผลการสำรวจ โดย คณะทำงานเครือข่ายวิชาการ PEACE SURVEY
     ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     ผศ.ดร.มายือนิง อิสอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     อ.สุวรา แก้วนุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     อ.แวรอมลี แวบูละ สมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธา กำปงตักวา
     คุณฆอซาลี อาแว สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
     อ.ฟารีดา ปันจอร์ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     คุณวิลาสินี โสภาพล สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
ดำเนินรายการโดย คุณจุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ
 
จัดโดย เครือข่ายวิชาการ PEACE SURVEY
รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่
อ่านข่าว คลิ๊ก ที่นี่
ดูประมวลภาพ คลิ๊ก ที่นี่