เวทีวิชาการ

วงเวียนวิจัย 7.1
Sat, 2020-10-24 - 12:03
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)​ สถาบันสันติศึกษา​ (IPS)​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) ร่วมกับ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ร่วมจัดกิจกรรมวงเวียนวิจัย ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ พลวัตปกครอง(พื้นที่)พิเศษ ในสังคมที่มีผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารเรือนพักรับรอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำเสนอสองงานวิจัย
วงเวียนวิจัย 6
Fri, 2020-08-28 - 00:54
19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ช่วงที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1. โครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการพัฒนาอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดย ดร.ชาคร ประพรหม
วงเวียนวิจัย 5
Fri, 2020-06-19 - 15:39
  11 มิถุนายน 2563 เวลา 19.30 - 21.30 น. ณ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ร่วมสนทนา:
ACEH PATANI ตอนเหนือของอินโดฯ ชายแดนใต้ของไทย คนรุ่นใหม่ และคนรุ่นเก่าในการเปลี่ยนแปลง
Sun, 2020-04-26 - 01:55
เสวนาสาธารณะสรุปบทเรียน ACEH PATANI ตอนเหนือของอินโดฯ ชายแดนใต้ของไทย คนรุ่นใหม่ และคนรุ่นเก่าในการเปลี่ยนแปลง วันที่ 18 มีนาคม 2561
วงเวียนวิจัย3
Sun, 2020-04-26 - 01:53
โครงการวงเวียนวิจัย ครั้งที่ 3 หัวข้อ "สถานภาพการสื่อสาร การศึกษา การจัดการความรู้ และการเมืองระดับท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างแนวทางสมานฉันท์และสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้" วิทยากรโดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่, ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา, อ.ปวิชญา ชนะการณ์ และ ผศ.จารียา อรรถอนุชิต, อ.ฟารีดา ปันจอร์, อ.สุวรา แก้วนุ้ย และ อ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ นำอภิปรายโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วงเวียนวิจัย2
Sun, 2020-04-26 - 01:52
โครงการวงเวียนงานวิจัยชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 2 หัวข้อ (พรรค)การเมืองการเลือกตั้ง และชายแดนใต้ Political (Parties), Election and the Deep South วิทยากรโดย ดร.ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ และ นายอิมรอน ซาเหาะ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วงเวียนวิจัย1
Sun, 2020-04-26 - 01:51
โครงการวงเวียนงานวิจัยชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 1 หัวข้อ อิสลามในความเคลื่อนไหว โดย นายศิริวัฒน์ หะยีเลาะ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี และ ดร.ฮาฟิส สาและ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Sun, 2020-04-26 - 01:50
เส้นทางกฎหมายบังซาโมโร: ความหวังแห่งสันติภาพของผู้คน โดย ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ คุณนวลน้อย ธรรมเสถียร ผู้สื่อข่าว FT Media วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.15– 16.30 น.
COIN
Sun, 2020-04-26 - 01:50
โครงการห้องเรียนสันติภาพ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ โรงเรียนวิชาการเมือง ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ได้จัดการบรรยายสาธารณะหัวข้อ "ทบทวนแนวทางการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ปปส.)ในชายแดนใต้" โดย ดร.พอล แชมเบอร์ส อาจารย์ประจำและที่ปรึกษาวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เวลา 13.30 – 16.30 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ อาคารเรือนพักรับรอง ม.อ.ปัตตานี