บรรยายวิชาการสาธารณะ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติฐาน Scopus” โดย Dr.Paul Chambers

Dr.Paul Chambers​

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ จัดบรรยายวิชาการสาธารณะในหัวข้อ “การเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus” โดย Dr.Paul Chambers บรรณาธิการวารสาร Asian Affairs: An American Review วารสารวิชาการ SCOPUS peer-reviewed scientific journal

รับชมการบรรยายย้อนหลัง คลิ๊ก 

ดู Presentation คลิ๊ก