ACEH PATANI ตอนเหนือของอินโดฯ ชายแดนใต้ของไทย คนรุ่นใหม่ และคนรุ่นเก่าในการเปลี่ยนแปลง

ACEH PATANI ตอนเหนือของอินโดฯ ชายแดนใต้ของไทย คนรุ่นใหม่ และคนรุ่นเก่าในการเปลี่ยนแปลง

เสวนาสาธารณะสรุปบทเรียน ACEH PATANI ตอนเหนือของอินโดฯ ชายแดนใต้ของไทย คนรุ่นใหม่ และคนรุ่นเก่าในการเปลี่ยนแปลง วันที่ 18 มีนาคม 2561