วงเวียนวิจัย#7 "พลวัตปกครอง(พื้นที่)พิเศษในสังคมที่มีผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม"

วงเวียนวิจัย 7.1

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)​ สถาบันสันติศึกษา​ (IPS)​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) ร่วมกับ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ร่วมจัดกิจกรรมวงเวียนวิจัย ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ พลวัตปกครอง(พื้นที่)พิเศษ ในสังคมที่มีผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารเรือนพักรับรอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นำเสนอสองงานวิจัย

1. การศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

และ ผศ.พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2. การเมืองของความขัดแย้งในชายแดนใต้/ปาตานี: ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงความเป็นการเมืองในห้วง 15 ปีของความรุนแรง

โดย คุณ​รอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

ร่วมอภิปรายโดย

• ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก https://www.facebook.com/watch/?v=419038012830036