เสวนาโต๊ะกลมรวมพลคนทำงานฐานข้อมูลพลเมืองเพื่อสันติภาพ

ฐานข้อมูล

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โครงการวิจัยบูรณาการความรู้และพัฒนาระบบข้อมูลนโยบายเศรษฐกิจสังคมและเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างสมานฉันท์และการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2564 (ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี หัวหน้าโครงการวิจัย) ภายใต้สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ จัดเสวนาโต๊ะกลม "Exploring Civic Data Crafts for Peace: ส่องงานคราฟท์ฐานข้อมูลพลเมืองเพื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี" ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ร่วมเสวนาโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์, ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ, ดร.มายืงนิง อิสอ, รอมฎอร์ ปันจอร์, อัญชนา หีมมิหน๊ะ, มูฮัมมัดซูเฟียน ซง และอารีฟ สาเหาะ

ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ 

รับชมย้อนคลิ๊ก https://www.facebook.com/deepsouthwatch/videos/749392665778592