เวทีวิชาการ

Sun, 2020-04-26 - 01:38
เวทีสัมมนาวิชาการ พื้นทีการเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี (23 พ.ค.60) การอภิปรายวิชาการ โดย ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว และ Dr.Ronnie Delsy ผู้อำนวยการ Nonviolent Peaceforce ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี
Sun, 2020-04-26 - 01:38
เสวนาสาธารณะจิบน้ำชาจับตาเจนีวา เกาะติดสถานการณ์ผู้หญิงในการรายงานสถานการณ์การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW) วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
Sun, 2020-04-26 - 01:37
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการปกป้องพลเรือนฯ (13-14ก.ย.60) โดย Dr.Ronnie Delsy ผู้อำนวยการ Nonviolent Peaceforce ประเทศฟิลิปปินส์ และ Mr.Huibert Oldenhuis ผู้อำนวยการ Nonviolent Peaceforce ประเทศเมียนมาร์
Sun, 2020-04-26 - 01:35
งานประชุมวิชาการนานาชาติ Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2560
Sun, 2020-04-26 - 00:40
โครงการสหวิชาชีพกับงานสังคมสงเคราะห์ : Sefety net ในสถานการณ์ชายแดนใต้ (30พ.ย.59)
เสวนาวิชาการสาธารณะ เรื่อง​ "การเมืองมาเลเซียและนัยยะต่อสันติภาพชายแดนใต้"
Thu, 2020-03-12 - 19:34
เสวนาวิชาการสาธารณะ เรื่อง​ "การเมืองมาเลเซียและนัยยะต่อสันติภาพชายแดนใต้" ร่วมเสวนาโดย
สัมนาวิชาการ หัวข้อ การสร้างสันติภาพผ่านการสมานฉันท์ ด้วยความหลากหลายทางด้านศาสนา เพศ และอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดอะเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย
Thu, 2019-02-28 - 12:13
โครงการสัมนาวิชาการ หัวข้อ การสร้างสันติภาพผ่านการสมานฉันท์ ด้วยความหลากหลายทางด้านศาสนา เพศ และอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดอะเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย Locating Peace through harmonizing Religion, Gender, and Age: The Cases of Thailand’s Deep South and Indonesia’s Aceh