การบรรยายพิเศษหัวข้อ "Violence and Peace in Afghanistan: Different Perspectives"

Afghanistan

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Virtual U.S. Speaker Program หัวข้อ "Violence and Peace in Afghanistan: Different Perspectives" (ความรุนแรงและสันติภาพในอัฟกานิสถาน : มุมมองที่แตกต่าง) โดย Scott Worden ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญจาก Afghanistan and Central Asia Programs สถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (Unites States Institute of Peace: USIP) ได้ให้มุมมองถึงแรงขับเคลื่อนของความขัดแย้ง มูลเหตุของการล่มสลาย และอนาคตของอัฟกานิสถาน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนักวิชาการไทย รศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 – 10.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนภาคประชาสังคม ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกว่า 40 ท่าน

*️⃣*️⃣*️⃣ ท่านสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมการบรรยายพิเศษอีก 5 ครั้ง จากนักวิชาการชาวต่างประเทศที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานและการทำวิจัยในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งและสันติภาพ
ในโครงการ IPS Special Lectures on Peace and Conflict Issues ของสถาบันสันติศึกษา